خدمات غیر حضوری

خدمات غیر حضوری

خدمات غیرحضوری
window
ارائه مفاصا حساب موقوفات به متولیان
keyboardmouse
ارائه مفاصا حساب موقوفات به متولیان
window
امور خادمین و هیات امناء موقوفات، امامزادگان،بقاع متبرکه و مساجد
keyboardmouse
امور خادمین و هیات امناء موقوفات، امامزادگان،بقاع متبرکه و مساجد
window
آموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد
keyboardmouse
آموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد
window
برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم
keyboardmouse
برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم
window
تدوین و انتشار تقویم فرهنگی و آموزشی امامزادگان
keyboardmouse
تدوین و انتشار تقویم فرهنگی و آموزشی امامزادگان
window
ثبت و ارائه خدمات استعلامی موقوفات و رقبات
keyboardmouse
ثبت و ارائه خدمات استعلامی موقوفات و رقبات
window
صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات
keyboardmouse
صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات
window
عقد قرارداد اجاره رقبات
keyboardmouse
عقد قرارداد اجاره رقبات
window
نگهداری و بازسازی و احیاء موقوفات امامزادگان و اماکن متبرکه
keyboardmouse
نگهداری و بازسازی و احیاء موقوفات امامزادگان و اماکن متبرکه
window
واگذاری اولویت دفن در امامزادگان
keyboardmouse
واگذاری اولویت دفن در امامزادگان
window
مشارکت در وقف ، وکالت ، صدقات و وصیت
keyboardmouse
مشارکت در وقف ، وکالت ، صدقات و وصیت
window
هدایا و نذورات امامزادگان
keyboardmouse
هدایا و نذورات امامزادگان

3

2

1