• بله
 • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

بيشتر
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وظایف اصلی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی:
 • راهبري، برنامه ریزي کلان سازمان با مشارکت سایر معاونت هاي ستادي و واحدهاي سازمان
 • راهبري فعالیت هاي مربوط به تهیه و تدوین بودجه پیشنهادي سازمان
 • راهبري فعالیتهاي مربوط به تخصیص اعتبار، پیگیري موارد ذی ربط
 • راهبري و نظارت کلان طراحی، پیاده سازي و اجراي طرح ها ي تشکیلاتی و نظام هاي مدیریت منابع انسانی، ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان در کلیه سطوح، تهیه وتنظیم بخشنامه ها ودستورالعملهاي اداري وبرنامه اي، تجزیه و تحلیل عملکرد حوزه اداري، پشتیبانی، رفاهی، تجهیزاتی
 • راهبري نظام و رویه ها در اعمال روشهاي محاسباتی و انجام امور مالی و تجزیه و تحلیل منابع مالی و ایجاد و تقویت نظام کنترل مالی و اداري سازمان
 • همکاري در تهیه و تنظیم بیلان مالی موقوفات و بقاع متبرکه با اداره کل مالی غیر عمومی سازمان
 • راهبري و برنامه ریزي کلان جهت آموزش منابع انسانی
 • نظارت عالی بر اجراي طرح طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل
 • برنامه ریزي منابع انسانی به منظور اخذ سهمیه استخدامی
 • هدایت و راهبري امور استاندارد سازي امکانات و تجهیزات در اختیار و کنترل کیفی امور
 • همکاري با هیات مرکزي گزینش و هیات عالی رسیدگی به تخلفات اداري و سایر واحدهاي ذی ربط
 • همکاري با معاونت هاي توسعه و سرمایه انسانی و برنامه ریزي و نظارت راهبري رئیس جمهور در خصوص سرمایه انسانی و امور ساختاري به منظور تهیه و تدوین برنامه هاي بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
 • برنامه ریزي در زمینه بهینه سازي امور رفاهی، تفریحی، ورزشی
 • ارائه راهکارهاي علمی وعملی درجهت رفع چالشهاي اساسی درموضوعات نیروي انسانی، آموزش، برنامه و بودجه، تشکیلات راهبري در تهیه و بازنگري طرح جامع در امور نیروي انسانی، آموزش و ساختار
 • نظارت برتهیه وتدوین شاخص هاي عمومی ومعیارارزیابی عملکرد وهمکاري درتهیه و تدوین شاخص هاي اختصاصی سازمان
 • راهبري ونظارت مستمر ستادي به منظور حصول اطمینان از اجراي صحیح اثر بخش برنامه ها واحدهاي استانی
 • راهبري پژوهش هاي اساسی سازمان با تاکید بر پژوهش هاي کاربردي
 • نظارت بر تهیه آگهی ها، مناقصات، مزایده اموال و وسایل اداري و معاملات
 • راهبري فرآیندهاو روشها جهت افزایش قابلیت سازمان در ارائه خدمات کسترده، سریع و مطمئن
 • برنامه ریزي و اتخاذ تدابیر به منظور رعایت حقوق شهروندي و برخورد مناسب با ارباب رجوع (تکریم ارباب رجوع)

وظایف اصلی اداره کل برنامه ریزی و نظارت:
 • تهیه و تدوین برنامه هاي راهبردي سازمان
 • طرح ریزي، بودجه ریزي به منظور تحقق برنامه هاي مصوب
 • مدیریت بر هزینه ها از طریق طراحی نرم ها، استاندارد ها و شاخص هاي بودجه ریزي عملیاتی
 • تجزیه وتحلیل اعتبارات برنامه هاي مصوب به منظور مدیریت بر هزینه ها
 • مدیریت هدفمند منابع مالی سازمان (عمومی و اختصاصی)
 • برنامه ریزي در خصوص برنامه بودجه استانها
 • تجزیه و تحلیل جامع از روند پیشرفت برنامه هاي مصوب و ارائه گزارش عملکرد
 • کنترل حسن اجراي برنامه ها ي ابلاغی از طریق نظارت هاي مستمر پشتیبانی
 • تهیه و تدوین بودجه سالانه سازمان و دریافت اعتبار ردیف هاي مصوب
 • سازماندهی نظارت هاي ستادي سازمان به منظور حصول اطمینان از اجراي صحیح برنامه هاي سازمان
 • گزارش گیري و گزاش دهی از عملکرد مجموعه سازمان با مشارکت واحدهاي ستادي و اجرایی
 • مدیریت هدفمند بر هزینه هاي برنامه ها و جلوگیري از عوامل هزینه ساز

وظایف اصلی اداره کل ذی حساب و امور مالی: 
 • وصول وجوه اعتبارات سازمان از مبادي ذی ربط
 • پرداخت هزینه در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته
 • پرداخت هزینه هاي مستمر و غیر مستمر سازمان
 • تنظیم اسناد و دفاتر حسابداري اعتبارات سازمان و ارائه آن به مراجع ذی صلاح
 • تنظیم حساب ماهانه و سالانه درآمدها و هزینه و ارسال آن به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی
 • نظارت بر حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالی
 • ثبت و نگهداري حساب اموال (منقول و غیر منقول) سازمان و نظارت بر حسن نگهداري آنها
 • تهیه و تنظیم گزارش هاي مالی ماهانه از کلیه اعتبارات به تفکیک ردیف ها به مقامات ذی ربط
 • اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم در اجراي مقررات مالی و محاسباتی در سازمان
 • اجراي صحیح خط مشی و سیاست هاي کلی سازمان در زمینه مالی
 • شرکت در مناقصات و مزایده ها در سطح سازمان مرکزي

وظایف اصلی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی:
 • برنامه ریزي و نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به شناسایی، جذب، استخدام، نگهداشت و بهینه سازي کارکنان
 • تهیه طرح جامع نیروي انسانی
 • طراحی، پیاده سازي، نظارت و کنترل بر اموال و تجهیزات
 • انجام امور اداري و رفاهی شاغلین، بازنشستگان و موظفین سازمان
 • برنامه ریزي ونظارت برامور مربوط به تامین خدمات عمومی (آب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت و سایر موارد) در سطح سازمان
 • اجراي برنامه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان براساس شاخص هاي مصوب و ابلاغی
 • تهیه و تدوین دستورالعمل هاي اداري، رفاهی و تجهیزاتی کارکنان و نظارت برحسن اجراي آنها
 • همکاري با دفتر نوسازي و تحول اداري در امر طبقه بندي مشاغل و تعیین مزایاي
 • صدور احکام استخدام، انتصاب، ترفیع، مزایا و فوق العاده ها، انتقالی، مرخصی، بازنشستگی و سایر موارد
 • نظارت بر حفظ نظم و انضباط کارکنان سازمان
 • همکاري و هماهنگی با هیاتهاي تخلفات اداري، گزینش و پاسخگویی شکایت سازمان

وظایف اصلی اداره کل دفتر نوسازی و تحول اداری: 
 • انجام امور ساختار، اصلاح فرآیندها، روشها و نیزآموزش و بهسازي نیروي انسانی و نظارت بر انجام این امور در استانها
 • نیاز سنجی، طراحی و ارزشیابی دوره هاي آموزشی سازمان
 • انجام مطالعات، تنظیم طرح ها و تهیه برنامه هاي مناسب در خصوص حسن مدیریت و امور مدیران سازمان در زمینه هاي انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه آموزش، جبران خدمت، پاداش و ارزیابی تداوم خدمت آنها
 • سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزي لازم براي ارتقاء آن
 • برنامه ریزي و نظارت در امر تحول اداري سازمان
 • مطالعه؛ تدوین، اصلاح و استقرار ساختار سازمان
 • نظارت و کنترل در تهیه و تنظیم دستورالعمل و روشهاي اداري سازمان
 • راهبري دبیرخانه شوراي تحول اداري

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر