اخبار

سه‌شنبه9آبان1402

14:21

یادداشت: بایسته‌های جاری‌سازی تفکر سیستمی در نهاد وقف

محمد نهضت،مدیر کل امور مجامع و شرکتهای وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه

محمد نهضت،مدیر کل امور مجامع و شرکتهای وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه

در سال جاری مقام معظم رهبری اقتصاد را مسئله محوری مطرح  و امسال را به نام «مهار تورم و رشد تولید»مزین فرمودند، اقل توقع ایشان از دستگاه های اجرایی جهت گیری سیاست ها و برنامه‌ها به این سمت و سو می باشد.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر مهار تورم و رشد تولید، افزایش بهره وری و مولدسازی دارایی های راکد می‌باشد که برنامه ریزی در این راستا موفقیت سازمانها را به دنبال دارد.
نا گفته پیداست میزان موفقیت هر سازمان از میزان  بهره برداری از فرصتها سرچشمه می‌گیرد و از طریق کسب شایستگی  ها، امکان بهره برداری از فرصت های پیرامونی میسر می‌شود.

شایستگی ها به واسطه جاری و ساری شدن چهار تفکر در سازمان ها محقق خواهد شد:

۱- تفکر تخصصی ۲- تفکر سیستمی ۳- تفکر استراتژیک ۴- تفکر اقتضایی

برای جاری سازی تفکر تخصصی در سازمان  باید اقدامات مبتنی بر علم، دانش و فناوری سرلوحه کار قرار بگیرد و این نکتة بسیار مهم، در حدیث«العلم سلطان» قابل توجه است.
در سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع مولدسازی منابع موقوفات مطرح شده است ، تحقق مولدسازی منابع غیر مولد موقوفات،  از طریق صاحبان علم و فناوری،محتمل تر است، آنها داشته ی خود (دانش خود) را با موقوفات به اشتراک میگذارند!

 صاحب علم، سلطان است و یک سلطان بدون اخذ تحفه اقدامی نمی کند، لذا موضوع مشارکت فی مابین موقوفات و نخبگان به میان می آید.

در خصوص جاری سازی تفکر سیستمی باید سازمان را به صورت یک کل در نظر بگیریم و هر واحد خود را در یک سیستم ببیند و تمام تلاش سازمان بر این راهبرد متمرکز باشد:

👈 پروژه های رشد تولید باید به پروسه های (فرایندهای) رشد تولید تبدیل شود.

و این اصل اساسی سیستم سازی است.


از مصادیق جاری سازی تفکر سیستمی ایجاد حکمرانی مطلوب در نهاد وقف است.
به طور مثال: در بکارگیری متخصصان و انعقاد قرارداد با ایشان، بهترین کار چیست؟

👈جایی که کار بهتر ممکن است کار خوب جایز نیست 

یکی از بهترین کارها ایجاد سیستم و مکانیزم قانونی بر قرارداد مشارکت می‌باشد، لذا باید به سمت تاسیس شرکتهای تخصصی برویم و فرهنگ حکمرانی شرکتی را در سازمان فرهنگ غالب نماییم

در تفکر استراتژیک باید به سمت تدوین اهداف و برنامه های راهبردی سازمان باشیم تا با توجه به منابع محدود از طریق اولیت بندی برنامه ها به صورت کارا و موثر بتوانیم حداکثر بهره وری را برای موقوفات و بقاع متبرکه ایجاد کنیم.

برای تحقق این مهم جهت گم نکردن مسیر باید شاخصهای عملکرد سازمان(KPI و OKR) را تعریف کنیم.

و نهایتاً تفکر اقتضایی در سازمان به ما می‌گوید، انجام هر برنامه موفق، نیازمند  وجود مقتضیات خاص خودش هست.
زمان، مکان، شرایط آب و هوا، وضعیت سیاسی و فرهنگی و ...


مدیران صف و ستاد سازمان که منابع موقوفات را در اختیار دارند با توجه به سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نخبگان در برابر این منابع مسئول هستند و بابت این مسئولیت پاسخگو باشند

رهبر معظم انقلاب فرموده اند:

«یکی از بهترین راه‌هایی که نخبه احساس کند مفید است»👈« تشکیل شرکتهای دانش‌بنیان است».👉

 شرکتهای دانش‌بنیان، هم پیشرفت اقتصادی به کشور میدهد، هم نشاط در کشور ایجاد میکند، هم پیشرفت علمی به کشور میدهد، هم نخبه‌ها را حفظ میکند و از وجود نخبه‌ها برای کشور استفاده میشود. بنابراین، من تأکید میکنم که شرکتهای دانش‌بنیان را تقویت کنید.»🌹

در سخنان ارزشمند حضرت آقا هر چهار تفکر فوق نهفته بود

تفکر تخصصی (دانش بنیان) تفکر سیستمی (ایجاد شرکت) تفکر استراتژیک (العلم سلطان ،حرکت مبتکرانه، راه‌های میان‌بُر، جهش جدید، ) تفکر اقتضایی ( استفاده از علمی که ناظر به مشکلات کشور است)

مجددا تاکید می کنم در جایی که کار بهتر ممکن است کار خوب جایز نیست