تازه های خبری

يكشنبه5مرداد1399

17:03

گزارش تصویری بازدید مدیران کل استانها از واحد های موفق صنعتی و دانش بنیان (بخش اول)

بازدید مدیران کل استانها از واحد های موفق صنعتی و دانش بنیان صورت گرفت.

بازدید مدیران کل استانها از واحد های موفق صنعتی و دانش بنیان صورت گرفت.

بازدید مدیران کل استانها از واحد های موفق صنعتی و دانش بنیان صورت گرفت.