• بله
 • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

بيشتر
معاونت فرهنگی و اجتماعی وظایف اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی:
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور فرهنگی، دینی و اجتماعی به منظور اجراي صحیح نیات واقفین و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور
 • برنامه ریزي و نظارت بر برنامه هاي فرهنگی، قرآنی و کتابخانه هاي امام زادگان و بقاع متبرکه و سایر کتابخانه ها
 • راهبري و نظارت بر تهیه طرح جامع فرهنگی و اجتماعی سازمان
 • نظارت و کنترل بر حسن عملکرد موسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • نظارت و مدیریت بر طرح آمایش مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • نظارت بر همکاري با اداره کل مالی غیر عمومی به منظور نظارت در امور غبار روبی، شمارش نذورات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در سطح کشور
 • سطح بندي و پالایش اماکن مذهبی و بقاع متبرکه
 • نظارت بر تهیه شجره نامه و نسب نامه هاي امامزادگان و اماکن مذهبی
 • راهبري هئیت امناي بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و صدور احکام آنان
 • راهبري و نظارت در تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت بهره وري از امور تبلیغی و هنري در راستاي گسترش فرهنگ وقف
 • نظارت بر چاپ و انتشار فصلنامه، ماهنامه و سایر مکتوبات و محصولات فرهنگی سازمان
 • نظارت برچاپ، انتشار و توزیع قرآن کریم و کتب مذهبی جهت گسترش فرهنگ اسلامی براساس توجه به نیات واقفین
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت برگزاري آموزشهاي روحانیون بومی و اعزامی
 • برنامه ریزي و نظارت بر اعزام مبلغین به بقاع متبرکه و مناطق محروم
 • برنامه ریزي و نظارت بر کلیه ي همایشها، کنگره ها، نشست هاي علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان
 • راهبري امور روحانیون سازمان براساس دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی

وظایف اصلی اداره کل اعظام مبلغ:
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور روحانیون و اعزام مبلغ
 • ایجادبسترهاي لازم جهت جلب همکاري حوزه هاي علمیه و مدارس علوم دینی در جهت پیشبرد امر اعزام و سایر امور روحانیون
 • تهیه وتدوین دستورالعمل هاي تخصصی تحت مسئولیت و نظارت برحسن اجراي آن در سطح استانها، شهرستانها و واحدهاي تحت پوشش
 • تهیه وتدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و ایجاد هماهنگی بین مدیران استان، مسئولین گروههاي مبلغین اعزامی و متقاضیان مبلغ جهت بهره برداري مطلوب از امر اعزام مبلغ
 • انجام مراحل جذب، مصاحبه و آزمونهاي کتبی و شفاهی روحانیون سازمان
 • برنامه ریزي و نظارت بر تهیه ي محتواي دوره هاي آموزشی مبلغین
 • شناسایی، ارزیابی و پیشنهاد انتصاب روحانی مستعد و واجد شرایط در تمامی سطوح سازمان
 • ایجاد و نظارت بر بانک اطلاعات مبلغین سازمان
 • نظارت و ارزیابی بر فعالیتهاي دورهاي مدیران و مبلغین روحانی سازمان
 • نظارت بر تهیه و توزیع بستههاي فرهنگی توسط مبلغین اعزامی

وظایف اصلی اداره کل امور فرهنگی: 
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي فرهنگی سازمان
 • برنامه ریزي و نظارت بر حسن اجراي صحیح و امینانه نیات فرهنگی، مذهبی، دینی و قرآنی واقفین
 • تهیه طرح جامع مهندسی فرهنگی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی به منظور تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی
 • تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • بررسی و انجام امور چاپ، انتشار و توزیع قرآن کریم وکتب مذهبی جهت گسترش فرهنگ اسلامی براساس توجه به نیات واقفین
 • برنامه ریزي و نظارت برتجهیز و راه اندازي کتابخانه هاي امامزادگان (فیزیکی  دیجیتالی) و اداره ي کتابخانه هاي سازمان
 • برنامه ریزي و نظارت بر امور مربوط به نشستها، همایشها و کنگره ها در زمینه هاي وقف و ترویج معارف معصومین (ع)
 • برنامه ریزي در جهت بهره وري از امور تبلیغی و هنري در راستاي گسترش فرهنگ وقف
 • بررسی و انجام امور تهیه وتدوین تایید محتواي کلیه محصولات فرهنگی و نشریات سازمان

وظایف اصلی اداره کل مؤسسات خیریه و امور اجتماعی: 
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي ونظارت براجراي برنامه هاي اجتماعی، هئیت امناء بقاع متبرکه وموسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • تهیه طراح جامع امور اجتماعی، هئیت هاي امناء و موسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و نظارت بر اجراي صحیح و امینانه نیات اجتماعی (از قبیل درمانی، ایتام، کمک و مساعدت، مراکز علمی و ...) واقفین کشور
 • همکاري با اداره کل مالی غیرعمومی به منظورنظارت درامرغبارروبی وشمارش نذورات بقاع متبرکه واماکن مذهبی درسطح کشور
 • بررسی و نظارت بر امور مربوط به تعیین، تشکیل و صدور حکم هیئت هاي امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • نظارت در جهت حسن عملکرد موسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • انجام امور مربوط به تهیه شجره نامه و نسب نامه امامزادگان و اماکن مذهبی
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت برگزاري همایش ها و آموزش هاي ویژه هیئت امناء و کارکنان بقاع متبرکه و موقوفات و مؤسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • ایجاد بانک اطلاعات موسسات خیریه تحت مسئولیت سازمان

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر